Elektronická prihláška na - Grand Prix Slovakia
14.10.2017, Nitra (Dávid Gál)
http://www.sank.sk
Dorast 15-18 rokov, Junior 18-23 rokov, do 176cm, Junior 18-23 rokov, nad 176cm, Muži do 175cm, Muži do 180cm, Muži nad 180cm, Muži 40-50 rokov, Muži nad 50 rokov, Mr. physique do 182cm, Mr. physique nad 182cm, Mr. physique do 23 rokov, Šport model do 167cm, Šport model nad 167cm, Šport model nad 35 rokov, Fitness bikini do 163cm, Fitness bikini do 167cm, Fitness bikini nad 167cm, Fitness bikini do 23 rokov, do 164cm, Fitness bikini do 23 rokov, nad 164cm, Fitness figura do 165cm, Fitness figura nad 165cm, Fitness figura nad 35 rokov, Fitness deti do 10 rokov, Fitness deti nad 10 rokov, Men Telesne postihnutí , ...

Možnosť registrácie bola ukončená!
Formulár bol aktívny do 07.10.2017

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRETEKÁRA

1. Čestne prehlasujem, že pri príprave na túto súťaž, organizovanú Slovenskou asociáciou naturálnej kulturistiky (Občianske združenie so sídlom: Štefánikova 20, 07101 Michalovce, IČO: 45009660) (ďalej len „SANK”), som používal výhradne potravinové doplnky výživy, bez obsahu zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku a neužíval som žiadne dopingové látky z nasledujúcich skupín: anabolické látky, peptidové hormóny, rastové faktory, hormonálne a metabolické modulátory, diuretiká a stimulanciá či iné zakázané látky uvedené v Zozname zakázaných látok a metód 2016 vydanom World Anti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Súhlasím s vykonaním dopingovej kontroly podľa antidopingovej regulácie a Svetového antidopingového kódexu a nasl. podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasím aj so súťažnými pravidlami pre účastníkov súťaží stanovenými uznesením SANK č. 3/2015 zo dňa 01. 09. 2015.

2. Beriem na vedomie, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly budem vylúčený zo súťaže, stratím možnosť zúčastniť sa iných súťaží organizovaných SANK a vystavím sa možnosti uplatnenia ďalších sankcií voči mojej osobe v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súhlasím s tým a zaväzujem sa, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly uhradím SANK všetky náklady spojené s vykonaním dopingovej kontroly a následného vyšetrovania, a to v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia disciplinárneho konania, vrátane nákladov na analýzu vzorky „A”, prípadne zálohovo aj analýzu vzorky „B”, ak o jej vykonanie požiadam.

3. Súhlasím s uvedenými podmienkami a zároveň podávam túto elektronickú prihlášku do súťaže na Grand Prix Slovakia konanej v Nitra dňa 14.10.2017.


Zoznam registrovaných súťažiacich