New registration - Team, Club, fitness center
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Add new club - SANK

Team, Club, fitness center:
Street:
City / Town:
ZIP:
Číslo registrácie na MV SR:
Dátum registrácie:
Identifikačné číslo organizácie IČO:
Daňové identifikačné číslo DIČ:
Bankové spojenie:
Legal representative (First name):
Address:
Tel. contact:
E-mail:
Verification code:
security image 
If you are not a member of any club, do not fill in!
If you are not accepted by the president of the club, you won't be able to take part in competition!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé a že nie som registrovaný v inej na Slovensku pôsobiacej asociácii, federácii alebo spoločnosti, ktorá združuje športy kulturistika a fitness a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov pre interné potreby SANK na základe zákona č. 428/2002 Z.z., č. 90/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zaslaním tejto prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok vo výške 50,- € na účet SANK, č.ú.: SK59 7500 0000 0040 0469 6170.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.