Nová registrácia - Oddiel, klub, fitnescentrum
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Pridať nový klub - SANK

Oddiel, klub, fitnescentrum:
Ulica:
Mesto / Obec:
PSČ:
Číslo registrácie na MV SR:
Dátum registrácie:
Identifikačné číslo organizácie IČO:
Daňové identifikačné číslo DIČ:
Bankové spojenie:
Štatutár (Meno):
Adresa:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontrolný kód:
security image 
Ak nie ste členom vybraného klubu, položku Klubová príslušnosť nevyplňujte!
Ak vás predseda klubu nebude akceptovať vaša účasť na súťažiach bude znemožnená!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé a že nie som registrovaný v inej na Slovensku pôsobiacej asociácii, federácii alebo spoločnosti, ktorá združuje športy kulturistika a fitness a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov pre interné potreby SANK na základe zákona č. 428/2002 Z.z., č. 90/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zaslaním tejto prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok vo výške 50,- € na účet SANK, č.ú.: SK59 7500 0000 0040 0469 6170.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.